-

Bookmark the Filipino Bookstore

Seasons Greetings!

Mga may Akda:

Rebecca Kathleen S. Vidal, Ed.D.

Mary Jane E. Laguardia

Mylyn L. Milanes

Pagbasa't Pagsulat ng FILIPINO sa Nursery

Ang aklat na ito ay naglalayong ihanda ang mga batang mag-aaral alinsunod sa pangangailangan ng programang K to 12 at sa mga kasanayan sa pagkatuto na ipinalabas ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang mga aralin at mga pagsasanay ay ini angkop sa kakayahan, interes, pangangailangan, karanansan, at gulang ng mga mag-aaral.


Binuo ang pinagsanib na batayan-sanayang aklat upang maging behikulo sa paglinang sa apat na sangkap ng wika: ang pagsasalita, ang pakikinig, ang pagbasa, at pagsulat.


Umaasa ang mga sumulat na sa paggamit ng aklat na ito ay mapaunlad ang kasanayan ng mga mag-aaral sa mapanuring pag-iisip at kahusayan sa pagpapahayag ng sarili sa pagsasalita at pagsulat.


Copyright © 2017

ISBN: 978-971-569-839-9

Mga may Akda:
Rebecca Kathleen S. Vidal, Ed.D.
Arcelo Amansec Imbuido
Marivic D. Martinez
Marlyn L. Manaois

Pagbasa't Pagsulat ng FILIPINO sa Kindergarten 1

Ang aklat na ito ay naaayon sa K to 12 Curriculum ng kagawaran ng Edukasyon.

Ang mga pangunahing layunin anmin ay upang malinang at maihanda ang mga mag-aaral sa kakayahang komunikatibo, pagsusulat, at sa pagbabasa.

Ang mga aralin ay nakapukos sa paglinang ng mga pangunahing kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, at pagsulat.

Sa pamamagitan ng aklat na ito, inaasahan namin na mapaunlad at mapayaman ang kaalaman ng mga mag-aaral. Kaya hinihikayat din namin ang mga magulang na makiisa at makipagtulungan upang mas lalong mahasa at mapayabong ang musmos na kaisipin ng mga mag-aaral.

Copyright © 2017
ISBN: 978-971-569-915-0
Mga may Akda:
Rebecca Kathleen S. Vidal, Ed.D.
Arcelo Amansec Imbuido
Marivic D. Martinez
Marlyn L. Manaois

Pagbasa't Pagsulat ng FILIPINO sa Kindergarten 2

Ang aklat na ito ay sadyang inihanda bilang tugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa kindergarten 2.


Layunin ng Programang Filipino na malinang at mapagtibay ang mga kasanayan sa pakikinig nang may pag-unawa, pagsasalita, at nararapat na paghahanda tungo sa panimulang pagbasa. Bahagi ng pag-aaral ang paglinang sa mga pagpapahalagang Pilipino at integrasyon ng mga aralin sa iba't ibang gawain.


Tinatalakay rin sa aklat na ito ang pagkamulat sa kamalayan ng mag-aaral tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang kinabibilangang pamilya, at pamayanan.


Copyright © 2017

ISBN: 978-971-569-916-7

Authors:

Teresita Tomines-Battad

FILIPINO: Tatas sa Wika at Pagbasa, K to 12 Edition – Kindergarten

Ang aklat na ito ay naaayon sa K to 12 Curriculum ng Kagawarang
Edukasyon o Department of Education.

Ang pangunahing layunin namin ay ang iyong paglinang sa mga sumusunod:
  • kakayahang komunikatibo
  • replektibo o mapanuring pag-iisip
  • pagpapahalagang pampanitikan sa pamamagitan ng mga babasahin at teknolohiya tungo sa pagkakaroon ng pambansang pagkakakilanlan, kultura na literasi, at patuloy na pagkatuto.

Ang mga aralin ay nakapokus sa paglinang ng mga pangunahing kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat.

Nahahati sa apat na yunit ang aklat na ito. Ang mga ito ay ang sumusunod:
Yunit I – Pagpapahalaga sa Sarili
Yunit II – Ang Pilipinas at ang Pamayanang Mundo
Yunit III – Alagaan ang Kapaligiran
Yunit IV – Bayan Kong Mahal

Sa pamamagitan ng aklat na ito, inaasahan namin na mapaunlad at mapapayaman ang iyong kaalaman at lalong maging mataas ang iyong pakikiugnay sa kapwa Pilipino.

Author:

Agnes T. Narag

FILIPINO: Linang sa Wika at Pagbasa – Prep

Ang Filipino: Linang sa Wika at Pagbasa ay inihanda upang maging gabay sa mabisang pagtuturo ng pinagsanib na wika at pagbasa.

Sa seryeng ito ay sinunod ang mga kahilingan ng bagong kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education. Sinasaklaw ng wika ang iba't ibang kasanayang pangkomunikasyon tulad ng pakinig, pagsasalita, at pagsulat. Sa pagbasa naman ay ang pagkilala ng mga salita, pag-unawa sa binasa, at mga kasanayang pansilid-aklatan.

Ginagamit sa seryeng ito ang Content-Based Instruction o CBI para sa mas komprehensibo at kawi-wiling pag-aaral at upang lalong malinang ng mga mag-aaral ang kanilang kakayahan sa mapanuri at malikhaing pag-iisip.

Itinataguyod ng seryeng ito ang mga pagpapahalagang isinusulong ng Transformative Education. Ang bawat aklat ay nahahati sa apat na yunit at temang nagbibigay diin sa sumusunod:
YUNIT 1 - Pagiging Tunay na Pilipino
YUNIT 2 - Pagmamahal at Pangangalaga sa Kapaligiran
YUNIT 3 - Pagpapahalaga sa Kulturang Pilipino
YUNIT 4 - Pagkakaisa at Pagtutulungan Tungo sa Kaunlaran

Mayroong sampung aralin ang bawat yunit. Ang mga gawain sa bawat aralin ay integratibo at makabuluhan. Upang maituro nang mabisa ang mga aralin, nakapaloob sa Manwal ng Guro ang mga layunin, mga makabagong pamamaraan, mga malikhaing gawain, pagpapahalaga, mga karagdagang gawain para sa pagpapatibay sa pagpapayaman ng kaalaman at kasanayan, at mga susi sa pagwawasto.