-

Bookmark the Filipino Bookstore

Seasons Greetings!

Isinulat ni:

Ethel H. Estrella

PILIPINAS sa Ikadawampu't Isang Siglo - Kinder

Ang Pilipinas sa Ikadalawampu’t Isang Siglo, ang serye ng Araling Panlipunan na isinulat alinsunod sa K to 12 Curriculum ng Department of Education. Ito ay batayang aklat mula Kinder hanggang Ikaanim na baitang.


Sinisimulan ng Pangunahing Katanungan o Essential Question (EQ) ang bawat aralin para sa paglinang ng kritikal o mapanuring pag-iisip o critical thinking.


Kawili-wili ang mga gawain sa mga aralin sapagkat nakapaloob dito ang mga gawain sa Musika, Sining, Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan at Information Technology at iba pang asignatura. Nakapaloob din ang mga pagpapahalaga o values tungo sa maunlad na pamumuhay at higit sa lahat magkaroon ka ng magandang asal at saloobin.


Sa bawat yunit ay may mga karagdagang gawain na angkop sa bawat baitang. Ito ay tinatawag na Gawaing Isasakatuparan o Performance Tasks para lubusang malinang ang mga paksang aralin.


Inaasahan namin na sa mga aralin sa bawat aklat ay mapukaw ang iyong pagmamahal at pagmamalaki sa bansang Pilipinas at pagpapahalaga sa kulturang Pilipino tungo sa kaunlaran at tunay na kapayapaan.Author:

Ethel H. Estrella

Philippines in our Modern World – Prep

The contents of each grade level comply with the required learning competencies prescribed by the Basic Education Curriculum. Each lesson is enhanced with Social Studies Trivia. The series gives emphasis to the three components of Filipinism namely national identity, national loyalty, and national unity.

Each grade level follows the systematic development of the learning competencies. The focus Kinder, Grades 1, 2, and 3 is civics and culture. A wider study of history, geography, and civics is done in Grades 4, 5, and 6.


copyright © 2007

ISBN: 978-971-569-546-6

Author:

Ethel H. Estrella

Ang Pilipinas Sa Makabagong Henerasyon - Prep (Bagong Serye ng Araling Panlipunan)

Ang Pilipinas sa Makabagong Henerasyon, ang serye ng Makabayan ay isinulat ayon sa mga layunin ng Basic Education Curriculum (BEC) ng Department of Education.

Kawili-wili ang pagtalakay sa mga aralin sapagkat nakapaloob dito ang mga gawain sa Musika, Sining, Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan, Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, at Paggamit ng Kaalamang Pangteknolohiya or Information Technology para sa paglinang ng kaalaman at kasaysayan.

Sa bawat aralin ay nakapaloob ang mga pagpapahalaga o values tungo sa maunlad na pamumuhay at higit sa lahat, paghubog ng magandang asal at saloobin ng mga mamamayang may katauhang maka-Diyos, makabayan, makatao, at makakalikasan.

Sa bawat aralin ay mayroon ding angkop na TRIVIA para sa karagdagang kaalaman.

Inaasahan na sa bawat aklat ng serye ay mapukaw ang pagmamahal at pagmamalaki sa bansang Pilipinas at pagpapahalaga sa kulturang Pilipino ng bawat mag-aaral tungo sa kaunlaran, kapayapaan, at tunay na kalayaan.

copyright © 2008

ISBN: 978-971-569-624-1