-

Bookmark the Filipino Bookstore

Seasons Greetings!

Mga may Akda:
Alili M. Balaso
Ana E. Chan
Corazon R. Elitiong
Esmeralda V. Pastor

SIDLAK: Ang Paglalakbay Tungo sa Mundo ng Musika, Sining, Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan, at Kalusugan
Grades 1 – 6

Ang musika, sining, mga gawaing pangkalinangang pisikal, at kaalamang pangkalusugan ay mahahalagang salik sa paghubog ng kabuuang pagkatao ng isang bata. Sa mga larangang ito napalalabas at nalilinang ang pagkamalikhain at kamalayang pangkultura, pangkalusugan, at disiplina sa sarili.


Ang Sidlak ay seryeng tumatalakay sa nilalaman ng asignaturang MSEPK o MAPEH na nakabatay sa gabay pangkurikulum ng K to 12 at sinusundan ang dulog na 4 A’s (Activity, Analysis, Abstraction, and Application) na isinasaalang-alang ang iba’t ibang proseso sa musika sa paglinang ng mga aralin.


Napaloloob dito ang mga araling lilinang sa kaalaman at kakayahan ng bawat mag-aaral na makatutulong sa kanila sa pagharap sa totoong buhay balang araw.


ISBN : 978-971-569-771-2

Karapatang Sipi © 2015

Authors:

Alili M. Balaso

Ma. Corazon R. Elitiong

Esmeralda V. Pastor

Ana E. Chan

Randy G. Mendoza

Elsa E. Tolentino

Ermeliza Urgelles

Lou B. Arnau


Contributors:

Cipriano L. Solbita

Francis Nico V. Pastor

SUNSHINE: A Journey through the World of Music, Arts, P.E. and Health – Grade 1 – 6

The inclusion of Music, Arts, Physical Education, and Health in the school curriculum is a great help in the child’s personality development. It is an effective means of enhancing the promotion and proliferation of positive values and attitudes, specifically the love and pride of our cultural heritage.

This series, SUNSHINE: A Journey through the World of Music, Arts, Physical Education, and Health provides the child with opportunities for relaxation and helps in making the activities lively, exciting, interesting, fulfilling, and enjoyable.

It is designed to meet the needs and enrich the skills and interests of the child in support of the Minimum Learning Competencies (MLC) for MAPE implemented by the Department of Education.

Further, this series provides the child with a variety of meaningful and fruitful concepts and activities that will help him/her become physically fit, a creative artist, and musically motivated.

It is hoped that the meaningful experience will help the child discover himself/herself through joyful music, creative attempts, and healthful physical educational activities.

It is expected that the content of this series will result in understanding andappreciation of MUSIC, ARTS, PHYSICAL EDUCATION and HEALTH and provide the child a total foundation to emerge as a good leader of our society and the fast changing world.

ISBN:
Grade 1 - 978-971-569-814-6
Grade 2 - 978-971-569-815-3
Grade 3 - 978-971-569-816-0
Grade 4 - 978-971-569-817-7