-

Bookmark the Filipino Bookstore

Seasons Greetings!

Authors

Alili M. Balaso
Ana E. Chan
Corazon R. Elitiong
Esmeralda V. Pastor

Filipino: Tatas sa Wika at Pagbasa
Grade 1 to Grade 6

Ang FILIPINO: Tatas sa Wika at Pagbasa ay handog namin sa iyo. Ito ay serye ng Filipino na pinagsanib ang wika at pagbasa.

Ang aklat na ito ay naaayon sa K to 12 Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education.

Ang aklat na ito ay naaayon sa K to 12 Curriculum ng Kagawarang
Edukasyon o Department of Education.

Ang pangunahing layunin namin ay ang iyong paglinang sa mga sumusunod:
  • kakayahang komunikatibo
  • replektibo o mapanuring pag-iisip
  • pagpapahalagang pampanitikan sa pamamagitan ng mga babasahin at teknolohiya tungo sa pagkakaroon ng pambansang pagkakakilanlan, kultura na literasi, at patuloy na pagkatuto.

Ang mga aralin ay nakapokus sa paglinang ng mga pangunahing kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat.

Nahahati sa apat na yunit ang aklat na ito. Ang mga ito ay ang sumusunod:
Yunit I – Pagpapahalaga sa Sarili
Yunit II – Ang Pilipinas at ang Pamayanang Mundo
Yunit III – Alagaan ang Kapaligiran
Yunit IV – Bayan Kong Minamahal

Sa pamamagitan ng aklat na ito, inaasahan namin na mapaunlad at mapapayaman ang iyong kaalaman at lalong maging mataas ang iyong pakikiugnay sa kapwa Pilipino.


ISBN: 978-971-569-771-2

Karapatang Sipi © 2015