-

Bookmark the Filipino Bookstore

Seasons Greetings!

Pilipinas sa Ikadalawampu't Isang Siglo: Serye ng Araling Panlipunan, K to 12 Edition, Grade 1 to Grade 6

Ang Pilipinas sa Ikadalawampu’t Isang Siglo, ang serye ng Araling Panlipunan ng The Bookmark, Inc. ay isinulat alinsunod sa K to 12 Curriculum ng Department of Education. Ito ay batayang aklat mula Kinder hanggang Ikaanim na baitang.

Sa pamamagitan ng mga aralin, nais naming mahubog ka na maging isang tunay na Pilipino na makatao, makabansa, maka-Diyos, makakalikasan, mapanuri, mapagmuni, mapanagutan, at produktibo. Hangarin din namin na magkaroon ka ng pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usaping panlipunan at pangkasaysayan.

Sinisimulan ng Pangunahing Katanungan o Essential Question (EQ) ang bawat aralin para sa paglinang ng kritikal o mapanuring pag-iisip o critical thinking.

Kawili-wili ang mga gawain sa mga aralin sapagkat nakapaloob dito ang mga gawain sa Musika, Sining, Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan at Information Technology at iba pang asignatura. Nakapaloob din ang mga pagpapahalaga o values tungo sa maunlad na pamumuhay at higit sa lahat magkaroon ka ng magandang asal at saloobin.

Sa bawat yunit ay may mga karagdagang gawain na angkop sa bawat baitang. Ito ay tinatawag na Gawaing Isasakatuparan o Performance Tasks para lubusang malinang ang mga paksang aralin.

Inaasahan namin na sa mga aralin sa bawat aklat ay mapukaw ang iyong pagmamahal at pagmamalaki sa bansang Pilipinas at pagpapahalaga sa kulturang Pilipino, sa kaunlaran at tunay na kapayapaan.


Authors:

Teresita T. Battad |  Eden Battad | Ethel H. Estrella | Laura V. Ocampo | 

Amado E. Borbon | Melchor P. Encabo | 


ISBN:
Grade 1 – 978-971-569-762-0
Grade 2 – 978-971-569-773-6
Grade 3 – 978-971-569-790-3
Grade 4 – 978-971-569-xxx-x
Grade 5 – 978-971-569-xxx-x

Author:
Mildred F. Ruallo
Lea Niloban-Less
et. al.

Araling Panlipunan sa Siglo 21, K to 12 Edition, Grade 1 to 6

Ang Araling Panlipunan sa Siglo 21 ay seryeng binuo upang maipamalas ang pag-unawa sa mga konsepto at isyung pangkasaysayan, pangheograpiya, pang-ekonomiya, pangkultura, pampamahalaan, pansibiko, at panlipunan. Gamit sa pagbuo nito ang mga kasanayang nalinang sa pag-aaral ng iba’t ibang disiplina at sa larangan ng araling panlipunan kabilang ang pananaliksik, pagsisiyasat, mapanuring pag-iisip, matalinong pagpapasya, pagkamalikhain, pakikipagkapwa, likas-kayang paggamit ng pinagkukunang-yaman, pakikipagtalastasan at pagpapalawak ng pandaigdigang pananaw, upang maging isang mapanuri, mapagnilay, mapanagutan, produktibo, makakalikasan, makabansa, at makatao na huhubog sa kinabukasan ng mamamayan ng bansa at daigdig.

Ang aklat sa bawat baitang ay iniakma ayon sa antas ng kaalaman, kakayahan, at kasanayan ng mga mag-aaral sa ikalawang baitang na naaayon sa pagkakasunod-sunod ng mga layuning itinalaga ng K to 12 na gabay pang-kurikulum sa Araling Panlipunan.

ISBN:
Grade 1 – 978-971-569-776-7
Grade 2 – 978-971-569-777-4
Grade 3 – 978-971-569-778-1
Grade 4 – 978-971-569-830-6
Grade 5 – 978-971-569-xxx-x
Grade 6 – 978-971-569-xxx-x

Authors:

Teresita Tomines-Battad

Amado E. Borbon

Ethel H. Estrella

Clifford P. Esteban

Laura V. Ocampo

Philippines in our Modern World, Grade 1 to Grade 6

The contents of each grade level comply with the required learning competencies prescribed by the Basic Education Curriculum. Each lesson is enhanced with Social Studies Trivia. The series gives emphasis to the three components of Filipinism namely national identity, national loyalty, and national unity.

Each grade level follows the systematic development of the learning competencies. The focus Kinder, Grades 1, 2, and 3 is civics and culture. A wider study of history, geography, and civics is done in Grades 4, 5, and 6.


ISBN:

Grade 1 – 978-971-569-547-3
Grade 2 – 978-971-569-548-0
Grade 3 – 978-971-569-549-7
Grade 4 – 978-971-569-550-3
Grade 5 – 978-971-569-551-0
Grade 6 – 978-971-569-552-7

Authors:

Teresita Tomines-Battad

Amado E. Borbon

Ethel H. Estrella

Clifford P. Esteban

Laura V. Ocampo

Ang Pilipinas sa Makabagong Henerasyon: Serye ng Araling Panlipunan, Grade 1 to 6

Ang Pilipinas sa Makabagong Henerasyon, ang serye ng Makabayan ay isinulat ayon sa mga layunin ng Basic Education Curriculum (BEC) ng Department of Education.

Kawili-wili ang pagtalakay sa mga aralin sapagkat nakapaloob dito ang mga gawain sa Musika, Sining, Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan, Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, at Paggamit ng Kaalamang Pangteknolohiya or Information Technology para sa paglinang ng kaalaman at kasaysayan.

Sa bawat aralin ay nakapaloob ang mga pagpapahalaga o values tungo sa maunlad na pamumuhay at higit sa lahat, paghubog ng magandang asal at saloobin ng mga mamamayang may katauhang maka-Diyos, makabayan, makatao, at makakalikasan.

Sa bawat aralin ay mayroon ding angkop na TRIVIA para sa karagdagang kaalaman.

Inaasahan na sa bawat aklat ng serye ay mapukaw ang pagmamahal at pagmamalaki sa bansang Pilipinas at pagpapahalaga sa kulturang Pilipino ng bawat mag-aaral tungo sa kaunlaran, kapayapaan, at tunay na kalayaan.

ISBN:
Grade 1 – 978-971-569-xxx-x
Grade 2 – 978-971-569-672-2
Grade 3 – 978-971-569-673-9
Grade 4 – 978-971-569-674-6                                                                                
Grade 5 – 978-971-569-682-1
Grade 6 – 978-971-569-683-8