Bookmark the Filipino Bookstore

Seasons Greetings!

Authors:
Mildred F. Ruallo
Marina N. Tawag

SINAG: Batayang Aklat sa Filipino at Mother Tongue sa Kinder

Ang aklat na ito sa Wika, Pagbasa, Pagsulat, at Komunikasyon ay batayang aklat para sa mga asignaturang Filipino at Mother Tongue Tagalog na para sa kindergarten o sa mga mag-aaral na may edad na limang (5) taon.


Ang bawat nilalaman ng aklat na ito ay nakasunod sa "Standards and Competencies for Five-Year-Old Filipino Children (K to 12 Edition)" na may domain na Language, Literacy, and Communication" at isinalin sa wikang Filipino. Hinuhubog dito ang mga kakayahan sa Pakikinig, Pagasasalita, Pagbabasa, at Pagsusulat upang makaunawa at makatugon ayon sa malikhaing pag-iisip, gayundin ang matutong bumasa sa sariling wika, matutong magsulat, at magkaroon ng pang-unawa sa pinanonood.


Para sa lubusang pagkatuto ng mga bata sa kindergarten, ang mga kasanayan (skills) ay kailangang mahasa sa pamamagitan ng "Theme-Related Activities" na may kaugnayan sa sarili, pamilya, paaralan, komunidad o pamayanan, at maraming bagay sa paligid.copyright © 2015
ISBN: 978-971-569-807-8