Bookmark the Filipino Bookstore

Seasons Greetings!

SIDLAK: Ang Paglalakbay Tungo sa Mundo ng Musika, Sining, Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan, at Kalusugan

Posted by Michael Cuevas Barcas on October 19, 2014 at 10:15 PM Comments comments (0)

SIDLAK: Ang Paglalakbay Tungo sa Mundo ng Musika, Sining,

Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan, at Kalusugan


SIDLAK: Ang Paglalakbay Tungo sa Mundo ng Musika, Sining, Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan, at Kalusugan


Karapatang Sipi © 2015 nina Alili M. Balaso, Ana E. Chan, Ma. Corazon R. Elitiong, Esmeralda V. Pastor, at ng The Bookmark, Inc.


Ang musika, sining, mga gawaing pangkalinangang pisikal, at kaalamang pangkalusugan ay mahahalagang salik sa paghubog ng kabuuang pagkatao ng isang bata. Sa mga larangang ito napalalabas at nalilinang ang pagkamalikhain at kamalayang pangkultura, pangkalusugan, at disiplina sa sarili.


Ang Sidlak ay seryeng tumatalakay sa nilalaman ng asignaturang MSEPK o MAPEH na nakabatay sa gabay pangkurikulum ng K to 12 at sinusundan ang dulog na 4 A’s (Activity, Analysis, Abstraction, and Application) na isinasaalang-alang ang iba’t ibang proseso sa musika sa paglinang ng mga aralin.


Napaloloob dito ang mga araling lilinang sa kaalaman at kakayahan ng bawat mag-aaral na makatutulong sa kanila sa pagharap sa totoong buhay balang araw.


Mga May-akdaWe're Ready and Going K to 12: Published and Upcoming Textbook Titles

Posted by Michael Cuevas Barcas on September 29, 2014 at 8:10 PM Comments comments (3)

We're Going K to 12: Published Textbooks and Upcoming


As a stakeholder in Philippine education, we're geared and supportive of DepEd's K to 12 Basic Education Program. The goal of the K to 12 Basic Education Curriculum is geared towards the development of a holistically developed Filipino with 21st century skills who is ready for employment, entrepreneurship, middle level skills development and higher education upon graduation from Grade 12.


Bookmark has started develop products–textbooks that are K to 12 Compliant and new editions aligned with Minimum Learning Competencies (MLCs) of the K to 12 Curriculum. On the process, [production, work in progress] all other subjects were being revised and fine tuning to the goals of K to 12.


We have 2 (two) Araling Panlipunan (AP): Pilipinas sa Ikadalawampu't Isang Siglo (Serye ng Araling Panlipunan) with its writing team headed by Editor/author Teresita Tomines Battad. Currently published are Kindergarten, Grade 1, and Grade 2. Grade 3 is work in progress to ensure its quality available for the coming Grade 3 K to 12 students next school year 2014-2015. The other AP is Araling Panlipunan sa Siglo 21 by Editor/author Mildred Frago Ruallo and author Lea Niloban Lee. Also available in Grades 1 and 2.


One of our best seller, is the second edition of Simplified Mathematics K to 12 Compliant. Aligned with DepEd's latest curriculum, the K to 12 Basic Education Curriculum in Mathematics which aims to:


 

  • Understand and appreciate the key concepts and principles of mathematics
  • Use appropriate technology in problem solving, communicating, reasoning, making connections, representations, and decisions in real life

Available in K2, Grade 1, and Grade 2. Forthcoming is the Grade 3.

Adventures in Learning English K to 12 Edition is The Bookmark's K to 12 series for young learners of English. The Kindergarten and Grade 1 are authored by Esmeralda V. Pastor with guidance of Series Editor Corazon P. Dadufalza.


Soon to be published and forthcoming textbooks:
Sidlak MAPEH K to 12 Edisyon
Mother Tongue Tagalog K to 12
FILIPINO: Tatas sa Wika at Pagbasa K to 12 EdisyonBookmark: The Filipino Bookstore is located at 264 Pablo Ocampo Sr. Avenue, San Antonio Village, Makati City. Store hours are from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. Inquiries are entertained at 8958061-65, fax: 8970824 or email us at [email protected]

Email Michael Barcas: [email protected]

 

Mother Tongue Tagalog K to 12 Baitang 1 - Now available! A first from Bookmark

Posted by Michael Cuevas Barcas on August 8, 2014 at 8:05 AM Comments comments (12)

Mother Tongue Tagalog K to 12 Baitang 1


 

1. Ano ang Mother Tongue Tagalog?

Sagot: Ito ay ang unang sinasalita ng mga taong nakatira sa Katagalugan.

 

2. Sa ano-anong lugar sinasalita ang Tagalog?

Sagot: Mga bayan sa National Capital Region, mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, at Bulacan at iba pang lugar na hindi sakop ng mga nabanggit ngunit Tagalog ang kanilang sinasalita.

 

3. Ano ang sangguniang aklat na dapat na gamitin sa asignaturang Mother Tongue kung ikaw ay nakatira sa Katagalugan?

Sagot: Ang aklat na dapat mong gamitin ay nakasulat sa Wikang Filipino at tatawagin itong Mother Tongue Tagalog. Kung ikaw naman ay nakatira sa Bikol, ang tawag naman dito ay Mother Tongue Bikol, at kung ikaw naman ay nakatira sa Ilocos ang tawag dito ay Mother Tongue Ilokano at iba pang sinasalita sa buong Pilipinas.

 

4. Ano ang pinagbatayan ng aklat na Mother Tongue Tagalog?

Sagot: Ito ay ibinatay sa K to 12 Curriculum Guide sa Mother Tongue-Based Multilingual Education. Ang learning competencies ay isinalin sa Wikang Filipino upang mabuo ang aklat na nakabatay sa pamantayan o standard ng K to 12.

 

5. Bakit makapal ang aklat sa Mother Tongue–Based Multilingual Education?

Sagot: Sadyang makapal ang aklat na ito sa kadahilanang napakarami ng mga layunin na nasa Learning Competencies o pamantayan sa pagkatuto. Ayon sa pananaliksik, ang mga batang mag-aaral ay mas natututo kapag ang aralin ay itinuturo o ipinaliliwanag sa kanilang Mother Tongue at nagkakaroon sila ng matibay na pundasyon upang mas lalong matutunan ang iba pang mga salita tulad ng Ingles. Sadyang humaba ang mga aralin dito dahil sa programa ng K to 12 na “Spiral.” Kahit na ang pokus ng MTB-MLE ay sa karunungang bumasa at sumulat (literacy) naka-“spiral” pa rin ang tungkol sa pakikinig at pagsasalita (Communication Skills) na pokus naman ng asignaturang Filipino at naka-spiral naman doon ang literacy. Sa totoo po dito lamang sa mga asignaturang Mother Tongue at Filipino ang sadyang napakarami ng “spiral” na tinatawag sapagkat nandito ang mga pangunahing kasanayan na lalong mahalaga upang matutunan nang mabuti ang iba pang asignatura o subjects.

Hindi maaaring paghiwa-hiwalayin nang basta-basta ang pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, pagsusulat, at panonood dahil sila ay magkakaugnay. Hindi maaaring pabasahin ang isang tao kung hindi siya marunong magsalita. Hindi maaaring magsulat ng komposisyon ang tao kung hindi siya mahusay sa pagbabasa. Hindi naman lubos ang pagkakaroon ng pang-unawa kung hindi mahusay makinig ang isang tao. Ang mga paksa at kasanayan ay paulit-ulit sa bawat linggo ng pagtuturo ngunit nagkakaiba-iba ng degree of difficulty. Bakit ito ginagawa? Upang magkaroon ng lubusang pagkatuto dahil ang Mother Tongue lamang ang pinakapundasyon ng lahat ng asignatura. Ang Mother Tongue ay ituturo sa loob ng 50 minuto simula unang markahan hanggang ikaapat na markahan. Ang Filipino ay 30 minuto lamang ituturo at magsisimula sa ikalawang markahan hanggang ikaapat na markahan.

 

6. Ano ang layunin ng “Spiral”?

Sagot: Ang pinakamahalagang layunin ng pagkakaroon ng “spiral” ay upang magkaroon ng lubusang pagkatuto (mastery) sa tulong ng iba’t ibang asignatura, magkatulad na kasanayan (skill) ngunit magkaiba ng paksa (topic.) Minsan naman magkatulad ng paksa ngunit magkaiba ng kasanayan.

 

7. Ang sabi ng iba ay kahit hindi na magturo ng Mother Tongue dahil nasa asignaturang Filipino na ito. Totoo ba ito?

Sagot: Hindi po ito totoo. Dahil ang mga kasanayan sa bawat isa ay hindi eksaktong magkatulad.

 

8. Ano ang Learning Competencies o Pamantayan sa Pagkatuto na makikita sa Curriculum Guide ng DepEd?

Sagot: Napakahalaga po nito. Ito ang nagsisilbing bibliya sa ating pagtuturo sa araw-araw sa lahat ng asignatura tulad ng Mother Tongue, Filipino, English, Mathematics, Science, Araling Panlipunan, MAPEH at Edukasyon sa Pagpapakatao. Ang Learning Competencies ay ang mga talaan ng mga layunin (objectives) na isinusulat sa Lesson plan o learning plan sa bawat pagtuturo. Ngayong ipinatutupad na ang K to 12 at binago na ang grading system napakahalaga na sumunod tayo sa Learning Competencies.

 

Ang katotohanan ay napakaraming guro (Hindi lahat) ang hindi marunong gumamit ng learning competencies. Dito nakasalalay ang tinatawag na quality instruction. Gumagawa ng sariling objectives ang mga guro gayong naihanda na ito ng kagawaran sa pamamagitan ng curriculum guide at nasa column ng tinatawag na Learning Competencies. Simpleng kokopyahin na lamang ang mga objectives dito upang makagawa ng lesson plan sa araw-araw na pagtuturo sa lahat ng subjects. At kung may aklat na ginagamit siguraduhin lamang na nakasunod ang aklat sa learning competencies sa pamamagitan ng pagtingin sa mga objectives sa Learning Competencies at sa aklat. Hindi na dapat pahirapan ang sarili sa paggawa dahil ang National Achievement Test na ibinibigay ng DepEd taon-taon ay nakabatay sa Learning Competencies.

 

9. Saan nakakukuha ng kopya ng Curriculum Guide sa lahat ng subjects?

Sagot: Information age na ngayon. Madali ka na lang makakakuha ng mga impormasyon dahil sa technology. Downloadable na ito. I-type lamang ang www.deped.gov.ph sa Google at i-click ang resources, tapos i-click ang salitang K to 10 Subjects.

 

10. Ano ang bagong grading system ng DepEd?

Sagot: Ang bagong grading system ay tinatawag na:

1. Kaalaman (Knowledge) – 15%

2. Proseso/Kasanayan (Process/Skills) – 25 %

3. Understanding (Pag-unawa) - 30 %

4. Produkto/Pagganap (Product/Performance) - 30%

Ang mga objectives o layunin sa Learning Competencies ay nakasunod sa KPUP (Knowledge (K), Process/Skills (P), Understanding (U), Product/Performance (P) kaya hindi na dapat mapagod sa kaiisip kung ano-anong layunin ang maaari sa bawat isa.

 

11. Paano nagagamit ang grading system o Assessment na KPUP sa Learning Competencies sa lahat ng subjects?

Sagot: Upang magawa mo ito ng walang kahirap-hirap. Gumawa ka ng Table of Specification o TOS. Kopyahin nang sunod-sunod ang mga objectives sa column ng learning competencies sa Curriculum guide sa lahat ng subjects. (Sa Mother Tongue Tagalog ay may inihanda na TOS para sa gagamit ng aklat.) Upang makakuha ng tamang impormasyon sa grading system. Tingnan uli ang website ng DepEd at hanapin sa ibaba ang DepEd Order no. 73 series 2012. Downloadable din po ito upang magkaroon kayo ng kopya.

 

12. Ano-ano ang saklaw o content ng Mother Tongue na aklat?

Ang mga sumusunod ay ang nilalaman ng aklat:

1. Wikang Binibigkas – Ipinakikita dito ang pasalitang pakikipagtalastasan sa iba’t ibang nilalaman.

2. Kasanayang Ponolohiya – Naipapamalas ang pang-unawa na ang mga salita ay mula sa mga tunog ng letra at mga pantig.

3. Kaalaman sa Aklat at Iba Pang Limbag – Naipapamalas ang pang-unawa sa pangunahing katangian ng aklat at kung ano ang nagagawa ng limbag na siyang pangunahing kailangan upang matuto sa pagbasa.

4. Palabigkasan at Pagkilala sa Salita – Naipakikita ang kaalaman sa alpabeto at pagbasa, pagsulat at pagbabaybay ng salita nang tama.

5. Tatas – Naipakikita ang kakayahan sa pagbasa ng mga teksto sa bawat baitang na may ganap na kawastuhan, bilis, at pahayag sa sumusuporta sa pang-unawa.

6. Komposisyon – Naipakikita ang kakayahan sa pagbalangkas ng ideya upang maging pangungusap o sa mas mahabang teksto na magagamit sa pagpapaunlad at maging pamantayan sa ispeling o pagbabaybay.

7. Kamalayan sa Balarila – Naipakikita ang kamalayan sa wikang balarila at gamit nito kapag nagsasalita at nagsusulat.

8. Pag-unlad sa Talasalitaan at Kaisipan – Naipakikita ang pagpapaunlad sa kaalaman at gamit ng akmang talasalitaan at kaisipan sa bawat baitang.

9. Pag-unawa sa Pinakikinggan – Naipakikita ang pang-unawa sa salaysay at patalastas na pinakikinggan.

10. Pag-unawa sa Binabasa – Naipakikita ang pang-unawa sa salaysay at patalastas na binabasa.

11. Kaugalian sa Pagbabasa – Naipakikita ang positibong gawi sa wika, pagbasa, at panitikan.

12. Stratehiya sa Pag-aaral – Naipakikita ang pangunahing kaalaman sa mga kasanayan sa pakikinig, pagbasa, at pagsulat para sa tiyak na mga layunin.

 

13. Bakit kinakailangang ituro ang Mother Tongue?

Sagot: Kinakailangang ituro ito, sapagkat bukod sa ito ay isang batas na dapat sundin, kapag Filipino lamang ang iyong itinuro, ang mga sumusunod na content ay wala sa Filipino kundi nasa Mother Tongue lamang.

– Mga kasanayan sa ponolohiya (Phonological Skills)

– Tatas (Fluency)

– Pang-unawa sa Napakinggan (Listening Comprehension)

– Gawi sa Pagbabasa (Attitude Towards Reading)

 

 


ni Mildred F. Ruallo

Awtor/Editor

Mother Tongue Tagalog

Ayon sa K to 12 Curriculum

766 Pages, 7 in. x 10 in.

Copyright © 2015

 

 Nilimbag ng


The Bookmark, Inc.

264 Pablo Ocampo Sr. Ave.,

San Antonio Village 1203, Makati City

Tel nos. 895-80-61– 65

Fax: (632) 897-08-24

E-mail: [email protected]

Website: www.bookmarkthefilipinobookstore.com


KALIDAD: Masining na Pagpapahayag Copyright 2013 Rebecca T. Anonuevo, Teresita C. Cruz, J.I.E. Teodoro, and John Enrico C. Torralba

Posted by Michael Cuevas Barcas on August 1, 2013 at 9:40 PM Comments comments (0)

KALIDAD: Masining na Pagpapahayag © 2013 Rebecca T. Añonuevo, Teresita C. Cruz, J.I.E. Teodoro, and John Enrico C. Torralba


Ipinagmamalaki ng aklat na ito ang ginamit na mga sanaysay mula sa mga obrang naunang naisulat o naibahagi sa alinman sa timpalak, panayam, mga antolohiyang nabigyang gawad o pagkilala ng mga kritiko at kapuwa manunulat, o mga tuwirang karanasan ng manunulat bilang guro, mananalumpati, tagamasid, o tagapag–ulat ng mga pangyayari sa kaniyang paligid.


Sinadya ng mga editor ang iba't ibang lasa ng wikang Filipino: himig saliksik, himig homiliya, himig Kinaray–a, himig teorya, himig kuwento.


Anuman ang anyo, mataas na pagpapahalaga para sa kasiningan ang sinikap ilangkap ng mga manunulat sa mga napiling akda bilang mainam na halimbawa ng mabisang pagpapahayag.